13 Koninklijke Onderscheidingen tijdens Lintjesregen 2023 Heerlen

Burgemeester Roel Wever was vanochtend in alle vroegte op pad om 13 Heerlenaren te verrassen met een uitnodiging. Zij werden thuis, bij de scouting en zelfs bij de bakker opgezocht. En dat bezoek ging niet onopgemerkt. De burgemeester arriveerde in stijl, namelijk in een bijzondere Rolls-Royce uit 1958.

Door Redactie
26 Min leestijd

HEERLEN – Vandaag, dinsdag 26 april heeft de jaarlijkse Lintjesregen in de gemeente Heerlen plaatsgevonden. In totaal hebben 13 Heerlenaren een Koninklijke Onderscheiding van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander gekregen. Hiervan zijn er 4 tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau benoemd. En 9 tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Waaronder ook Marco Peters, dit jaar de jongste decorandi in Nederland, met zijn 32-jarige leeftijd.

Burgemeester Roel Wever was vanochtend in alle vroegte op pad om 13 Heerlenaren te verrassen met een uitnodiging. Zij werden thuis, bij de scouting en zelfs bij de bakker opgezocht. En dat bezoek ging niet onopgemerkt. De burgemeester arriveerde in stijl, namelijk in een bijzondere Rolls-Royce uit 1958.

Volgens traditie werden de nieuw-gedecoreerden uitgenodigd voor een receptie in de middag. Zij worden ontvangen in het Parkstad Limburg Theater om 13:30 uur. In het bijzijn van het college, het Oranje Comité, het kindercollege en oud-gedecoreerden werden ze hier persoonlijk toegesproken. Tot slot werd het glas geheven op de nieuw-gedecoreerden en op Koning Willem-Alexander.

 

Burgemeester Roel Wever:

Ik heb enorm uitgekeken naar de jaarlijkse Lintjesregen. Naar de spontane reacties van de mensen wanneer we ze verrassen in de ochtend. Maar ook naar de mooie verhalen en ontroerende momenten tijdens de uitreiking ‘s middags. Deze Heerlenaren, die zich zo inspannen voor hun medemensen en onze mooie stad, verdienen het om in het zonnetje gezet te worden.

 

RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU
De heer L.C.J.E (Rens) Eskens, 69 jaar

De heer Eskens zette zich in voor de volgende activiteiten:
• 2002 – heden verantwoordelijk voor de boekhouding van de scoutinggroep Kapelaan Berix en het financiële beleid van het stichtingsbestuur. Dus zowel van de spelmatige activiteiten als de gebouwelijke en materiele zaken. Maken van de begroting, incasso van de contributie, boekhouding van de uitgaven maar ook de speciale regelingen met minder draagkrachtige ouders. Daarnaast heeft Rens bij de nieuwbouw van de scouting pyramide in 2007 alle subsidie en leningen geregeld zodat er gebouwd kon worden. Elke maandagavond is hij paraat om te klussen in het gebouw, voert hij legionellatesten uit en tussendoor maait hij het gras of zet hij de containers aan straat.
• 2012 – 2022 actief als Regiobestuurslid. Binnen het Regiobestuur vervulde hij de functie van penningmeester van Scouting Regio Parkstad Limburg en aansluitend, na het voltooien van het fusietraject van 2 regio’s, sinds 2017 de functie van penningmeester van Scouting Regio Zuid Oost Limburg. Als penningmeester is Rens verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van de Regio, naast de algemene bestuurlijke taken als Regiobestuurslid en lid van het Dagelijks Bestuur. Het Regiobestuur komt maandelijks bij elkaar om lopende zaken te bespreken en te regelen, beleid en begroting voor te bereiden. Naast de maandelijkse bestuursvergaderingen is er jaarlijks een viertal vergaderingen van de Regioraad, het hoogste orgaan binnen de regio, waar de afgevaardigden van de groepen het beleid vaststellen en beslissingen nemen over regiozaken. Het Regiobestuur legt op deze vergaderingen verantwoording af en zorgen voor voorstellen voor de Regioraad. Zijn taken als penningmeester omvatten verder de financiële ondersteuning, verwerking en contacten met de organisatoren cq penníngmeesters van de diverse Regio-activiteiten voor staf-en kaderleden door het jaar heen. Hierdoor kunnen de bij de activiteit betrokken regiovrijwilligers zich zoveel mogelijk wijden aan het organiseren van de spetterende en inspirerende activiteiten zelf. Door zijn grote inzet, financieel inzicht en pragmatische instelling zijn de financiën van Regio bij Rens in goede handen. Bij zowel de groepen, die middels contributie voor de inkomsten van de Regio zorgen, als de rest van het Regiobestuur zorgt dit voor rust en vertrouwen. Als Regiovoorzitter waardeer ik, naast zijn kennis van de Regio-financiën, zijn mening en inbreng rondom algemene bestuurszaken in het dagelijks bestuur en de bestuursvergaderingen. Naast de bestuurlij.ke zaken helpt Rens verder ook vaak mee als vrijwilliger bij regio-activiteiten.
• 2014 – 2018 lid van de Ondernemingsraad van APG (van 1-4-2014 tot 1-4-2018). Binnen de OR van APG stond Rens bekend als een gedreven vakbondslid. Zijn kritische houding ging altijd gepaard met een glimlach en de nodige humor. Op zijn manier wist hij altijd de gevoelige snaar bij mensen te raken en kwam hij graag op voor de belangen van zijn collega’s. Ook tijdens de organisatie van de verkiezingen liet hij duidelijk merken de regels haarfijn te kennen. Als lid secretaris van de verkiezingscommissie en plv. coördinator van de VGWM (Veiligheid, Gezondheid Welzijn en Milieu) commissie zorgde hij er altijd voor dat alles tot in de puntjes geregeld was. Zijn rol voor de medezeggenschap binnen APG was overigens breder dan alleen die van OR-lid. Hij was tevens het boegbeeld van de CNV binnen APG. Tijdens de onderhandelingen voor een nieuwe CAO was Laurens de steun en toeverlaat van de CNV bestuurder. Als iemand de regeltjes kende, dan was het Laurens wel.
• 2021 – heden hij hoort sinds 2 februari 2021 bij de vrijwilligers van Caritas045, afdeling Heerlen, waar hij zich met hart en ziel inzet voor de armen en eenzamen. Elke dinsdag overhandigt hij heerlijke maaltijden voor eenzamen en mensen die het niet breed hebben. Laurens verzorgt vooral de logistiek en het reserveringssysteem van alle maaltijden. Hij is een praktische meedenker en doener. Samen met zijn vrouw is het de familie die in Heerlen de armen- en eenzamenzorg regelt. Laurens is als coördinator bij de locatie Heerlen een “vader” van de vrijwilligers waarbij hij zijn kroost altijd goed beschermd. Daar waar iemand stopt, pakt Laurens het op en zorgt voor een oplossing. Hij is een rots in de branding. Met hem samenwerken is een genot…altijd vrolijk, zeer humaan, een slimme teamspeler maar vooral ook een keiharde werker. Problemen worden door hem met humor opgelost en snel afgehandeld.

 

RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU
De heer P.F.H.M. (Paul) Höppener, 85 jaar

De heer Höppener zette zich in voor de volgende activiteiten:
• 1964 – 1969 tropenarts te India. Hij werd met zijn echtgenote uitgezonden namens een katholieke kerk. Hier zette hij een ziekenhuisje op en trainde de lokale artsen en verpleegkundigen. Hij zamelde in Nederland geld in voor lokale projecten en bouwde daarmee een laboratorium op. Het echtpaar leefde van giften.
• 1981 – 1993 oprichter en bestuurslid (1985-1993) van Orghis (thans OREGO, de vereniging voor gebruikers van het huisartseninformatiesysteem MicroHIS). Hij merkte als huisarts op dat de papieren patiëntenadministratie efficiënter zou kunnen, in de periode dat de eerste computers kwamen. Hij experimenteerde met een computerprogramma waarmee huisartsen de facturen voor de patiënten konden maken. Op verzoek van het toenmalige ministerie van WVC (middels het Computer Centrum Limburg) nam hij mede deel aan het project voor de automatisering van de informatiestromen binnen de huisartsenpraktijken. In 1985 richtte hij een vereniging op voor de gebruikers van het huisartseninformatiesysteem. Hij promootte dit met twee collega’s door huisartsen in het hele land in de avonduren en weekenden te bezoeken. In 1990 stelde de vereniging de ‘Dr. Paul Höppener Prijs’ in, die tot op heden jaarlijks wordt toegekend aan een huisarts die baanbrekend werk heeft verricht binnen de huisartsautomatisering.
• 1993 – 2001 medeoprichter van en vrijwilliger bij het Meldpunten Netwerk Gezondheid en Milieu. Hij ontwierp mede een digitaal registratiesysteem met codes voor gezondheidsklachten i.c.m. milieufactoren. Enkele tientallen professionele vrijwilligers voerden dit in en hij zorgde ervoor dat zij ook computers kregen. Ook wierf hij (rijks)subsidies en gaf hij veel lezingen en presentaties om het meldpunt te promoten. Zijn kosten declareerde hij bij de betreffende organisaties, maar stortte dit terug in het meldpunt. Hij deed dit tot een betaalde kracht aangenomen kon worden.
• 1993 – 2004 oprichter van en vrijwilliger bij de Stichting Doorstroom A-Z, die opleidingstrajecten aanbood aan vluchtelingen met talenten op technische/ of ICT-gebied in de regio Zuid-Limburg. Hij zorgde ervoor dat zij goed en snel Nederlands leerden, vervolgens een (universitaire) studie volgden en passend werk vonden. Om dit mogelijk te maken, wierf hij fondsen. Ook hield hij zich bezig met het ontwikkelen van software voor Huisartsopleidingen Nederland en de inkomsten doneerde hij aan de stichting. In totaal werden 83 personen geholpen.
• 2012 – heden medeoprichter en bestuurslid van de Vereniging Vrienden van de Kweekvijver te Heerlen, die als doel heeft een rotonde met vijver kunstzinnig in te laten vullen door buurtbewoners en leerlingen van het Bernardinuscollege. Hij is de kartrekker van dit initiatief en zorgt ervoor dat er ongeveer jaarlijks een nieuwe invulling komt. Ook begeleidt hij de leerlingen bij het uitwerken van een concept voor het kunstwerk.
• 2017 – heden medeoprichter en bestuurslid van de Vereniging Witte Raven te Maastricht (10 leden), een werkgroep waar onverklaarbare gezondheidsklachten kunnen worden gemeld. Het geanonimiseerde medische dossier kan door een huisarts worden ingediend en dit wordt onderzocht door de werkgroep, die bestaat uit gepensioneerde huisartsen. Men gaat op zoek naar de diagnose, waarna de huisarts een advies ontvangt. Hij richtte de groep op nadat hij zelf met onverklaarbare ziektes kampte. Ook ontwikkelt en verzorgt hij nascholingen aan huisartsen over het stellen van diagnoses.

 

RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU
De heer P.M.R. (Paul) Münstermann, 65 jaar

De heer Münstermann zette zich in voor de volgende activiteiten:
• 1990 – heden vrijwilliger bij de Heelesje Vasteloaves Vereniging “De Winkbülle” (250 leden). Hij is lid van de Sjlagercommissie en medeorganisator van het ‘carnavalsliedjeskonkoer’ te Heerlen. Verder bedenkt hij de motto’s voor de jaarlijkse optocht en bewaakt de taalkundige uitingen in het eigen Heerlens dialect. Ook schreef hij een jubileumlied voor basisschoolleerlingen.
• 2005 – 2013 lid van de Raad van Toezicht van de onderwijsstichting INNOVO (40 scholen, 1100 medewerkers en 9000 leerlingen). Dit is de koepel voor primair onderwijs in Midden- en Zuid-Limburg. Hij zette zich in voor de continuïteit van de organisatie in tijden van frequente bestuurlijke wisselingen alsmede voor de vormgeving van de net gevormde onderwijskoepel op het terrein van ict en bedrijfsvoering. Ook zette hij zich ‘betekenisvol’ in voor het opvangen van de gevolgen van de demografische krimp in de regio en de instandhouding van kleine, lokale scholen. Zijn aanpak met de titel ‘vergrijzing & ontgroening’ vormt tot op heden het richtsnoer voor de organisatie. Hij ontving hiervoor een marktconforme vergoeding waarvan gesteld wordt dat deze niet in verhouding stond tot zijn inzet.
• 2010 – heden vrijwilliger bij de Vereniging Veldeke voor dialect en volkscultuur, kring Heële en umsjtrieëke. Hij is een vraagbaak op het terrein van de schrijfwijze en interpretatie van het lokaal dialect. Dit is bijzonder complex omdat dit dialect geen vast woordenboek kent en constant in beweging is. Tevens verzorgt hij vertaalwerk en de controle van drukwerk. Hij initieerde o.a. de ontwikkeling van het ‘Heëlesj Leësplenksjke’ (Heerlens Leesplankje) en verzorgde de uitvoering. Dit heeft de kennis van het lokaal dialect sterk bevorderd en wordt thans gebruikt op scholen en voor cursussen. Voor de lokale horeca werd het leesplankje uitgegeven als placemat.
• 2014 – heden vrijwilliger bij de Samenwirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge (SLV; 17 lokale carnavalsverenigingen). Dit is de provinciale koepel van de oudste stadsvastenavondverenigingen in Limburg. Hij bouwde de website en verzorgt het onderhoud.

 

RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU
De heer R.E.A. (Robert) Ruiter, 56 jaar

De heer Ruiter zette zich in voor de volgende activiteiten:
• 1999 – 2011 vicevoorzitter (1999-2007) en bestuurslid (2007-2011) van de Stichting Federatie Gemeenschapshuizen Heerlen. Hij zette zich in voor het opstellen van gemeenschappelijk beleid t.a.v. de gemeenschapshuizen en het aangaan van onderlinge samenwerkingen. Hij hield zich bezig met het opstellen van de contracten.
• 2002 – 2005 medeoprichter en voorzitter van de Stichting Buurtgericht Werken Mariarade te Heerlen. Hij zette zich in voor de verbetering van de leefbaarheid in de wijk. Onder zijn leiding werd een jeugdhonk gerealiseerd, werd een overzicht gemaakt van alle lokale evenementen, ontstond een buurtontwikkelingsplan en werden activiteiten georganiseerd.
• 2003 – heden vrijwilliger bij de Carnavalsvereniging Blauw Wit te Heerlen (52 leden). Hij fungeert als voorzitter van de pr- en sponsorcommissie en schrijft artikelen voor de carnavalskrant. Ook is hij actief als ‘huisfotograaf’ tijdens de activiteiten.
• 2005– heden voorzitter van de Stichting Gemeenschapshuis Mariarade e.o. te Heerlen. Hij zet zich in voor de leefbaarheid en organiseert mede de activiteiten.
• 2010 – 2016 secretaris van de Samenwerkende Hoensbroekse Carnavalsverenigingen te Heerlen (6 aangesloten verenigingen). Hij coördineerde de activiteiten en ontwierp het drukwerk en de spandoeken.
• 2012 – 2017 bestuurslid van de ondernemersvereniging Sociëteit Voerendaal (50 leden). Hij organiseerde de tweemaandelijkse bijeenkomsten en droeg bij aan de professionalisering.
• 2013 – heden vrijwilliger bij en bestuurslid (2012-2013) en secretaris (2022-heden) van de Lionsclub Parkstad (25 leden). Hij werft fondsen voor goede doelen.
• 2014 – heden lid van de raad van commissarissen bij de Woningcorporatie Zaam Wonen te Stein en Sittard-Geleen. Hij is verantwoordelijk voor de portefeuille juridische zaken en governance.
• 2015 – heden bestuurslid van de Stichting Dreams4You, die laatste wensen vervult van terminaal zieke volwassenen. Hij is verantwoordelijk voor de juridische en algemene zaken, werft mede de fondsen en ondersteunt bij het uitvoeren van de activiteiten.
• 2017 – heden bestuurslid van de vereniging MKB Limburg, afd. Parkstad (50 leden). Hij behartigt de belangen van de ondernemers in Voerendaal. Ook onderhoudt hij het contact met collega-verenigingen en de gemeente.

 

LID IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU
De heer C.M.J.P. (Charles) Claessens, 52 jaar

De heer Claessens is van 2018 tot 2022 werkzaam geweest als wethouder van gemeente Heerlen en ontvangt een lintje op basis van de volgende activiteiten:
• 2002 – 2018 raadslid van de gemeente Heerlen.
• 2004 – heden mantelzorger voor zijn ouders met lichamelijke klachten. Hij begeleidt hen naar de (medische) afspraken en dagelijks helpt hij zijn vader bij het scheren en incidenteel bij het verschonen. Hij doet klussen in en rond het huis. Hij onderneemt activiteiten met vooral zijn vader, om zijn moeder een moment rust te gunnen. Hij bezoekt hen dagelijks en verzorgt de financiën en de boodschappen. De laatste twee jaar is de zorg aanzienlijk intensiever geworden.
• 2011 – 2022 vrijwilliger bij de basisschool De Mheyster te Hoensbroek. Hij fungeerde als voorzitter van de medezeggenschapsraad.
• 2017 – 2020 medeoprichter en voorzitter van de Stichting Present Parkstad te Heerlen, die vrijwilligers inschakelt om aan hulpvragen van mensen te voldoen. Hij ondersteunde bij de hulpvragen, zoals verhuizingen en het uitvoeren van klusjes.

 

LID IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU
De heer P.J.C. (Peter) Jansen, 65 jaar

De heer Jansen zette zich in voor de volgende activiteiten:
• 1996 – heden bestuurslid/penningmeester (sinds 2008) van de Hengelsportvereniging HSV Heksenberg te Heerlen (305 leden). Hij beheert de portefeuille water- en visstandenbeheer. Een van zijn successen is de realisatie van een paaivijver in 2010 waarop het voornbestand is toegenomen en deze niet meer hoeven te worden ingekocht. Daarnaast beheert hij de website en de sociale media en zette hij een werkploeg op voor het beheer van de vijver en terrein. Tevens onderhoudt hij de contacten, o.a. met Sportvisserij Nederland en de gemeente.
• 2015 – heden vrijwilliger bij de D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein te Heerlen. Hij verzorgt de bouwactiviteiten van o.a. podia en praalwagens. Tevens is hij de schakel tussen de verschillende verenigingen van de wijk Heksenberg.

 

LID IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU
De mevrouw M.J.A. (Maria) van de Laar-De Bruijn, 76 jaar

De mevrouw van de Laar- De Bruijn zette zich in voor de volgende activiteiten:
• 1997 – heden bestuurslid en penningmeester (1999-heden) van de ANBO Hoensbroek- Lokaal (380 leden). Daarnaast organiseert ze o.a. kienavonden, bezoekt zij zieke leden en fungeert zij als aanspreekpunt voor de leden. Verder helpt zij met het schoonmaken van het gebouw en doet zij de inkopen voor de keuken.

 

LID IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU
De heer M.P.G.M. (Marco) Peters, 32 jaar

De heer Peters is vanaf 2022 wethouder van gemeente Heerlen, na 12 jaar raadslid te zijn geweest. Hij ontvangt het lintje op basis van zijn raadlidmaatschap en de volgende activiteiten:
• In zijn tijd als raadslid was Marco nauw betrokken met de inwoners van Heerlen. Hij kwam bij ontelbare mensen thuis, om te horen wat er speelde en zaken op te pakken. Daarnaast is hij trotse beschermheer van de Koninklijke fanfare St. Joseph. Hier is hij actief door subsidie-, sponsor- en ledenwerving, zodat de fanfare zich kan focussen op samen muziek maken. Marco zet zich in om buurten en wijken sterker te maken. Schoner, veiliger en groener, dat is zijn belofte die hij dubbel en dwars waarmaakt. Hij schroomt niet om zelf de handen uit de mouwen te steken, zoals tijdens de Landelijke Opschoondag. Maar ook aan Heerlen Schoon en niet te vergeten Operatie Kilo, waarbij hij Heerlerheide mobiliseert om iets extra’s te geven aan buurtgenoten, die het moeilijk hebben.

 

LID IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU
De heer H.M.H. (Herman) van Schaaik, 64 jaar

De heer van Schaaik zette zich in voor de volgende activiteiten voor de hengelsportvereniging in heksenberg:
• 1992 – heden controleur, sinds 2010 officieel gediplomeerd. Hij is contactpersoon tussen de gemeente, handhaving, de wijk en de hengelsportvereniging. Tevens neemt hij deel aan het platform Veiligheid zodat o.a. de overlast van hangjongeren wordt teruggedrongen en houdt hij de lokale visvijver in de gaten om illegale vissers te weren.
• 1992 – heden organisator van de jaarlijks oranjeviswedstrijd voor scholen uit de regio. Hij organiseert dit samen met de Oranjevereniging Heksenberg.
• 1994 – 2004 bestuurslid en lid van de wedstrijdcommissie.
• 2004 – heden voorzitter. Tevens is hij verantwoordelijk voor het runnen van de kantine van de verenging.
• 2007 – heden lid van de jeugdcommissie. Hij begeleidt de jeugd ook bij wedstrijden.

 

LID IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU
De heer J.C.M. (Jan) Snijders, 69 jaar

De heer zette zich in voor de volgende activiteiten voor scouting H. de Montfort te Hoensbroek:
• 1977 – 2001 voorzitter.
• 1986 – 2022 lid van de kookstaf tijdens zomerkampen en weekenden.
• 2001 – 2011 bestuurslid.
• 2005 – heden lid van het assistententeam. Dit team draagt zorg voor het onderhoud en beheer van de gebouwen van het terrein.
• 2011 – 2020 bestuurslid en secretaris (2012-2013) van de beheerstichting.

 

LID IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU
De heer J.G. (Jo) Vankan, 77 jaar

De heer Vankan zette zich in voor de volgende activiteiten:
• Vanaf zijn jonge jaren – heden ondersteuner van familieleden en wijkgenoten. Hij bezoekt eenzamen, verricht voorkomende werkzaamheden en klussen en doet boodschappen voor hulpbehoevenden.
• 1963 – 1970 en 1982 – heden penningmeester (tot 1994), wedstrijdsecretaris, jeugdbestuurslid (tot 2003) van en vrijwilliger bij de voetbalvereniging SV Eikenderveld te Heerlen (120 leden). Hij was gediplomeerd jeugdvoetballeider, hij verzorgde de jeugdtrainingen en hij organiseerde mede de jeugdkampen. Daarnaast was/is hij elftalleider en grensrechter, voerde hij het wedstrijdsecretariaat en organiseerde hij het schoolvoetbal. Thans is hij het aanspreekpunt voor de veldconsul en de gemeente, hij verzorgt de belijning en hij beheert/bemenst de kantine. Tevens verzorgt hij de voetbalkleding van de elftallen en hij verricht technisch onderhoud.
• 1995 – heden vrijwilliger bij de Carnavalsvereniging VV De Eekheuëre te Heerlen (30 leden). Hij maakte zestien jaar deel uit van de Raad van Elf. Daarnaast draagt hij bij aan het opbouwen en afbreken van de versieringen en de podia.
• 1998 – heden vrijwilliger bij de jongerenorganisatie Jeugd Centrum Laanderstraat te Heerlen. Hij organiseert mede de activiteiten, zoals de Buitenspeeldag, Koningsdag, Kindervakantiewerk en Halloween. Daarnaast onderhoudt hij mede de speeltuin en verricht hij veel hand- en spandiensten.

 

LID IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU
De mevrouw H. (Helena) Verweij-van Sluijs, 69 jaar

De mevrouw Verweij-van Sluis zette zich in voor de volgende activiteiten:
• 2009 – heden vrijwilliger bij het seniorencomplex Breukerhoes te Hoensbroek. Ze beheert mede de soos. Zij is 6 dagen in de week aanwezig waarbij zij veel activiteiten organiseert, o.a. ouderengym, lezingen en knutselen. Tevens organiseert zij informatieve bijeenkomsten, o.a. maandelijks met Huurdersbelangenvereniging Hoensbroek. Daarnaast verzorgt zij de inkopen en gaat zij met bewoners op stap.

 

LID IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU
De heer A.H.M.P. (Ton) de Wildt, 77 jaar

De heer de Wildt zette zich in voor de volgende activiteiten:
• 1962 – heden penningmeester (sinds 2016) van en vrijwilliger bij de Spoorweg Sport Ontspanningsvereniging Heerlen (SSOVH) (320 leden) en hun vaste accommodatie De Spuiklep. Hij verzorgt de barwerkzaamheden, schoonmaakwerkzaamheden en mede de activiteiten. Daarnaast heeft hij de financiële administratie op orde gebracht. Voorts is hij penningmeester van de sectie senioren die iedere woensdagmiddag samenkomt.
• 2016 – heden vicevoorzitter van de VVE van het appartementencomplex Caumerborgh te Heerlen. Het complex heeft 16 appartementen van verschillende grootte en indelingen, een aantal garages, een afgesloten parkeerterrein en een royale groenvoorziening. Hij beheert de portefeuille groenvoorziening en verzorgt mede het Meer Jaren Onderhoudsplan.

Lees meer over:
Deel dit bericht