Disclaimer

045Online.nl geeft geen garanties ten aanzien van de volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid van de berichten op deze website. Beweringen en meningen, geuit in de Content en mededelingen (waaronder advertenties) in de Uitgaven zijn die van de betreffende auteur(s), adverteerder(s) en/of andere Gebruiker(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de uitgever van 045online.nl.

045Online.nl is niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) uitgaven van derden waarnaar, bijvoorbeeld via een link, op in de Uitgaven wordt verwezen.

045Online.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het Gebruik van de Uitgaven dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid een uitgave te Gebruiken, door welke oorzaak dan ook.

 

Gebruikerscontent

Gebruikerscontent mag:

niet in strijd zijn met de wet, inbreuk maken op de rechten van derden (waaronder intellectuele eigendomsrechten, privacy- en portretrechten) of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of geen virussen, trojaanse paarden, wormen of andere programmatuur bevatten die een uitgave kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken of die op andere wijze schade toe kan brengen aan de website 045online.nl en/of andere gebruikers.

Door het aanbieden van gebruikerscontent, op welke wijze dan ook (bijvoorbeeld via een website, social media of WhatsApp), verklaar en garandeer je dat je gerechtigd bent om deze gebruikerscontent openbaar te maken, te verveelvoudigen en in licentie te geven aan 045online.nl en overige gebruikers conform het volgende:

met het aanbieden van gebruikerscontent verleen je de website 045online.nl een onherroepelijke, wereldwijde, niet in tijd beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor ieder (her-)gebruik, verveelvoudiging, verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die gebruikerscontent of gedeeltes daarvan, voor welk doel en op welke wijze dan ook (waaronder via een Uitgave, via social media zoals YouTube, Facebook, Instagram en/of Twitter, en vialineaire en non-lineaire diensten) alsmede om de gebruikerscontent op te slaan in (elektronische) bestanden;

met het aanbieden van gebruikerscontent verleen je andere gebruikers een onherroepelijke,
wereldwijde, niet in tijd beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om zich via een Uitgave toegang te verschaffen tot die gebruikerscontent, alsmede voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die gebruikerscontent binnen de functionaliteiten van een Uitgave en voor zover dit onder deze Gebruiksvoorwaarden expliciet is toegestaan.

045online.nl behoudt zich het recht voor om:

Gebruikerscontent in te korten, aan te passen, te weigeren, te verwijderen, te blokkeren of anderszins ontoegankelijk te maken indien deze in strijd is met het in deze gebruiksvoorwaarden bepaalde, of desnoods zonder opgave van redenen;

Gebruikerscontent te watermerken met een logo teneinde het doorplaatsen van deze gebruikerscontent door derden te kunnen traceren. Het is niet toegestaan om een watermerk te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen;

Opsporingsinstanties op hun verzoek in te lichten over Gebruikerscontent die strafbaar is.